به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت لیزینگ صنعت و معدن در ٧ ماهه منتهی به تیر ١٣٩٨ حدود ١۵ میلیارد تومان درآمد از خدمات خود کسب نمود.