به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت لیزینگ ایرانیان در ۴ ماهه منتهی به تیر سال جاری از فعالیت های خود ٢١ میلیارد تومان درآمد کسب نمود.