به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت لیزینگ رایان سایپا در ۴ ماهه منتهی به تیر ١٣٩٨ از فعالیت های خود ٢٢٢ میلیارد تومان درآمد کسب نمود.