به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت پارس الکتریک اعلام نمود در پی آگهی مزایده املاک مورخ ١٣٩٨.٠۵.١۶ با توجه به اینکه مزایده برگزار شده فاقد برنده بود لذا تصمیمات اتخاذ شده به اطلاع سهامداران محترم خواهد رسید .