به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، درآمد ارائه خدمات شرکت کارت اعتباری ایران کیش در ۴ ماهه منتهی به تیر ١٣٩٨ ، به بیش از ١۶٧ میلیارد تومان رسید.