پایانی معامله نسبت به عرضه قبلی اندکی افت را به ثبت رساند و در مجموع میانگین قیمت وکیوم باتوم شرکت در بورس کالا از محدوده....