به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت سیمان ارومیه با فروش٢۴میلیارد تومانی تیرماه توانست بیشترین رکورد فروش ماهانه خود در دو سال اخیر را رقم بزند.مبلغ فروش شرکت در ۴ماهه منتهی به تیرماه ٩٨مبلغ ٧۶میلیارد تومان می باشد.