به گزارش کدال نگر بورس٢۴،شرکت سیمان فارس نو در ۴ماهه منتهی به تیر ٩٨مبلغ ۶٧میلیارد تومان فروش داشته که ١۵میلیارد تومان از این مبلغ در تیر ماه محقق شده است.گفتنی است فروش ۴ماهه شرکت در سال جاری نسبت به دوره مشابه قبلی رشد۶۵درصدی داشته است.