بورس ٢۴ : آخرین وضعیت شرکت معدنی املاح ایران بررسی شد... علی رستمی مدیرعامل شرکت معدنی املاح ایران در گفت و گو با خبرنگار بورس۲۴ در خصوص علت توقف نماد این شرکت و به طور کلی عملکرد «شاملا» گفت: توقف نماد به دلیل برگزاری مجمع انتخاب هیات مدیره بوده است که پس از تصمیم گیری و انتخاب، نماد بازگشایی خواهد شد. در حوزه تولید هم شرکت معدنی املاح ایران توانست عملکرد بسیار خوب و مثبتی را به ثبت برساند. در حقیقت می توانم بگویم تمامی برنامه های ما محقق شده و بودجه پیش بینی شده نیز تاکنون محقق شده است...