مجمع پترول با حضور ۹۴ درصد سهامداران تشکیل شد. این مجمع ١۵٠ ریال سود تقسیم کرد.