بورس ٢۴ : صحبت از گوشت مرغ ماهان است ، شرکتی که از زمان ورودش به بازار دوم فرابورس بیش از ۶ ماه نمی گذرد و بازدهی بیش از ١۶٠ درصدی را به سهامداران خود اعطا کرده است. این شرکت در گزارش ۶ ماهه منتهی به سال مالی ١٣٩٨ خود با رشد بیش از ٧٠٠ درصدی سود خالص روبرو شده است. رحمن محمدی مدیر عامل «زماهان» درباره آخرین وضعیت عملکردی شرکت به بورس ٢۴ گفت...