با تقاضای بالای ٢١ هزار تن مواجه شد و همین مسئله به شکل گیری رقابت و پیشروی قیمت خریدار حداکثر تا محدوده ۴٠,٣٣٩ ریال ....