به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان در تیر ماه خرید و فروشی انجام نداد. گفتنی است ارزش پرتفوی بورسی این شرکت در تیر ٢٢٠٨ میلیارد تومان افزایش داشت.