به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان در تیر ماه بیش از ١٩ میلیارد تومان از معاملات خود سود کسب نمود. ارزش پرتفوی بورسی این شرکت نیز در تیر ٣٣٢ میلیارد تومان افزایش داشت.