مجمع شرکت بیمه معلم با اینکه سود کمی تقسیم کرد اما خبری خوش به سهامداران داد.