به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان از برنامه ها و اقدامات انجام شده در قالب گزارش تفسیری اقدام به بیان نکات مهمی نمود.