به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، چند شرکت اهم تصمیمات اخذ شده در مجامع خود را منتشر نمودند.