به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، چند بانک برگزاری مجامع خود را به زمان دیگری موکول نمودند.