به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، درآمد فروش شرکت گروه صنعتی بارز در ٣ ماهه منتهی به خرداد سال ١٣٩٨ به حدود ٣٢۶ میلیارد تومان رسید.