بورس ٢۴ : مجمع عمومی عادی سالانه شرکت پالایش نفت تهران صبح امروز با حضور بیش از ٩٠ درصد سهامداران در تهران برگزار شد. محمد علی هاشمی عضو هیات مدیره شرکت پالایش نفت تهران در مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت گفت: سرمایه شرکت هم اکنون ٢۴٠٠ میلیارد تومان است که قصد داریم افزایش سرمایه داشته و این رقم را به ۴۴٠٠ میلیارد تومان برسانیم. ١۶٠٠ میلیارد تومان آن از طریق صدور سهام جدید تامین شده و مابقی آن از اندوخته و طرح توسعه ما تامین خواهد شد. از این افزایش سرمایه را برای تاسیس واحدهای جدید استفاده خواهیم کرد، این افزایش سرمایه امکان برخورداری شرکت از معافیت های مالیاتی خوبی را ایجاد خواهد کرد.