به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،بیمه میهن از اطلاعات آینده نگر و برنامه های آتی در قالب گزارش تفسیری اقدام به بیان نکات مهمی نمود.