به گزارش خبرنگار بورس ٢۴، مهم ترین نکات مطرح شده در مجمع بدین شرح بود، که...