شرکت فولاد آلیاژی ایران امروز در مجمع سال مالی ٩٧ کمتر از ۴٠ درصد از سود محقق شده را به عنوان سود نقدی تقسیم کرد.