مجمع شرکت سیمان داراب امروز برگزار شد و ۶٣ درصد از سود محقق شده شرکت را تقسیم کرد.