مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت زرین معدن آسیا با حضور اکثریت سهامداران برگزار شد.