بورس ٢۴ : سهام شرکت بیمه دی از ابتدای هفته جاری در مسیر نزول قرار گرفته است. ودی پس از آن که از ٢۴ اردیبهشت ماه از محدوده قیمتی ١۵٠ تومان روند صعودی پرقدرت و پربازدهی را آغاز کرد و در عرض دو ماه به محدوده قیمتی ٢٨٠ تومان رسید و بیش از ٨۵ درصد بازدهی داد و کام سهامداران خود را شیرین کرد. یعنی به طور متوسط بیش از ۴٠ درصد بازدهی در ماه... اما با نزدیک شدن به این ارتفاع وارد فاز اصلاح شد. اصلاحی که بهای این سهم را فعلا تا حدود ٢۴۵ تومان پایین کشیده است... اما در معاملات روز گذشته بیمه دی اتفاق عجیبی رخ داد. بخشی از معاملاتی که در این نماد انجام شده بود توسط فرابورس ابطال شد...