در روزهای اخیر برخی شایعات پیرامون گروه پتروشیمی دست به دست می شود ، اخباری قدیمی و غیر واقعی پیرامون نرخ خوراک و اثرات قیمت سوخت بر عملکرد شرکت های پتروشیمی یکی پس از دیگری به بازار تزریق شد...