به گزارش کدال نگر بورس٢۴،حسابرس زیان هرسهم بانک تجارت را٢۵ریال اعلام کرد که با احتساب افزایش سرمایه ٣٩٠درصدی زیان شرکت ٩١درصد کاهش یافته است زیان سال٩۶مبلغ٢٧٢ریال بود،گفتنی است سود حاصل از تسهیلات نیز ٣٣درصد افزایش یافته و سهم بانک از درآمد های مشاع ١٠١٠میلیارد تومان می باشد که این عدد در سال ٩۶مبلغ ٢۶٩٣میلیارد تومان زیان بود همچنین درامدشرکت از مبادلات ارزی نیز ٣١٩درصد نسبت به دوره مشابه قبلی افزایش یافته است.