به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،گروه سرمایه گذاری سایپا اهم مطالب مربوط به مجمع عمومی عادی را منتشر نمود.