به گزارش کدال نگر بورس٢۴،گروه صنعتی بوتان از نتایج عملیات و چشم انداز ها در قالب گزارش تفسیری اقدام به بیان نکات مهمی نمود.