به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت تامین ماسه ریخته گری از افزایش نرخ فروش محصولات بر اساس مصوبه هیات مدیره تاریخ ١٣٩٨.٠۴.٢۵ شرکت تامین ماسه ریخته گری خبر داد.