به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت معدنی املاح ایران در ٣ ماهه منتهی به خرداد ٩٨ برای هر سهم ١٩٣٣ ریال سود محقق کرد. شاملا در مدت مشابه سال قبل ۴٧٨ ریال سود برای هر سهم شناسایی کرده بود. علت اصلی افزایش ٣٠۵ درصدی سود در ٣ ماهه سال ٩٨ نسبت به مدت مشابه قبل را می توان ناشی از رشد ١٢٧ درصدی درآمدهای عملیاتی و ٧٠۵ درصدی درامد سرمایه گذاری ها دانست.