به گزارش بورس٢۴، شرکت توسعه مولد جهرم در بازار دوم فرابورس با نماد بجهرم درج نماد شد