به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،بیمه معلم از چشم انداز و اهداف استراتژیک خود و همچنین برنامه افزایش سرمایه شرکت در قالب گزارش تفسیری اقدام به بیان نکات مهمی نمود.