بورس ٢۴ : بیش از ٨٠ درصد پرتفوی بورسی سرمایه گذاری آتیه دماوند به سهام سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران تخصیص یافته و به عبارتی «شیران» وزن بالایی در «واتی» و روند حرکتی این سرمایه گذاری دارد... آتیه دماوند مالک ٢٩ درصدی صنایع شیمیایی ایران به ارزش روز ١۵٣۵ میلیارد تومان است... نکته جالب توجه حال آن که ارزش بازار خود سرمایه گذاری آتیه دماوند تنها١۴٨٣ میلیارد تومان می باشد. بدین ترتیب تنها یک قلم ارزش سرمایه گذاری «واتی» در سهام «شیران» از ارزش بازار خود شرکت بالاتر می باشد...

بورس۲۴ : بیش از 80 درصد پرتفوی بورسی سرمایه گذاری آتیه دماوند به سهام سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران تخصیص یافته و به عبارتی «شیران» وزن بالایی در «واتی» و روند حرکتی این سرمایه گذاری دارد.

آتیه دماوند مالک 29 درصدی صنایع شیمیایی ایران به ارزش روز 1535 میلیارد تومان می باشد.

نکته جالب توجه حال آن که ارزش بازار خود سرمایه گذاری آتیه دماوند تنها1483 میلیارد تومان می باشد. بدین ترتیب تنها یک قلم ارزش سرمایه گذاری «واتی» در سهام «شیران» از ارزش بازار خود شرکت بالاتر می باشد و این امر نشان می دهد «واتی» از رشد قیمتی به نسبت رشد سهام صنایع شیمیایی ایران عقب مانده و جای رشد قیمتی بسیار خوبی دارد.

حال آن که «واتی» دارای پرتفولیوی بورسی و غیر بورسی متنوع و دارایی های عظیم من جمله زمین های کارخانجات مخابراتی ایران نیز می باشد.

نکته قابل توجه دیگر سود سازی شرکت صنایع شیمیایی ایران می باشد. «شیران» در 6 ماهه با جهش 370 درصدی سود خالص همراه شده است جهشی که تا پایان سال مالی شرکت احتمالا حفظ خواهد شد. حال عمده سود «واتی» نیز از «شیران» تامین می شود ، بدین ترتیب سود «واتی» نیز با جهش قابل توجهی هم راستای صنایع شیمیایی ایران مواجه خواهد شد.

در نهایت ؛ هم از بعد ارزش بازار و «ان ای وی» و هم از بعد سود سازی «واتی» جای رشد قیمتی خوبی داشته و هنوز به ارزش های ذاتی خود نرسیده است.