بورس ٢۴ : روز گذشته بازار سرمایه اقبال خوبی به گروه سنگ آهنی ها داشت و شاهد ایجاد صف خرید در برخی نماد ها بودیم ، یکی از نماد های مورد استقبال بازار توسعه معدنی و صنعتی صبانور بود که در قیمت ۶٧٢٨ریال با بیش از ٣ میلیون تقاضا با صف خرید به کار خود پایان داد ، سهمی که بر اساس تحلیل های موجود پتانسیل رشد را دارد...