به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، چند شرکت آخرین وضعیت سود و زیان خود را منتشر نمودند.