بورس ٢۴ : رشد ٢ برابری قیمت اجاره مسکن در تهران که سال گذشته در ابعاد وسیع منطقه ای قشر زیادی از مستاجران را تحت تاثیر قرار داد امسال با نرخ کمتری این گروه حاضر در بازار مسکن را غافل گیر کرده است... تابستان پارسال همه اجاره نشین ها از ١٠٠ درصد شدن اجاره بها در تهران سخن می گفتند اما امسال ظاهراً اجاره های پیشنهادی به اندازه نصف پارسال در حال افزایش است.متوسط اجاره بها از متری ۴٠ هزار تومان در تهران عبور کرده است به این معنا که برای اجاره ماهانه یک واحد مسکونی ۵٠ مترمربعی باید ٢ میلیون تومان پرداخت کرد...

بورس۲۴ : رشد 2 برابری قیمت اجاره مسکن در تهران که سال گذشته در ابعاد وسیع منطقه ای قشر زیادی از مستاجران را تحت تاثیر قرار داد امسال با نرخ کمتری این گروه حاضر در بازار مسکن را غافل گیر کرده است.

تابستان پارسال همه اجاره نشین ها از 100 درصد شدن اجاره بها در تهران سخن می گفتند اما امسال ظاهراً اجاره های پیشنهادی به اندازه نصف پارسال در حال افزایش است.متوسط اجاره بها از متری 40 هزار تومان در تهران عبور کرده است به این معنا که برای اجاره ماهانه یک واحد مسکونی 50 مترمربعی باید 2 میلیون تومان پرداخت کرد.

از جمله تغییرات جدید در بازار اجاره مسکن را می توان زیاد شدن پیشنهاد دریافت پول پیش بیشتر و اجاره ماهانه کمتر عنوان کرد. سال گذشته یک آپارتمان اجاره ای با شرایط رهن کامل حکم طلا داشت اما امسال تعداد این واحدها رو به افزایش است. امسال چون که خرید مصرفی مسکن کم شده است، اندک خریداران به قصد سرمایه گذاری آپارتمان می خرند و در نتیجه بعد از خرید آن را به شکل رهن کامل اجاره می دهند تا بخشی از پول خرید را برای خود تامین کنند. شاید جهش قیمت ها از این بابت برای مستاجرها منفعت داشته است هر چند ضرر و زیان آن بیش از این یک مورد –افزایش فایل رهن کامل- است.