بورس ٢۴ : «دشیمی» شرکتی است که توانسته در سه ماه ابتدایی سال ٩٨ نسبت به مدت زمان مشابه در سال مالی گذشته در میزان فروش ۶٢درصد افزایش داشته باشد. این شرکت پس از ۴٠٠ درصد رشد قیمت طی یک سال گذشته اینک دوباره با تقاضای خرید مواجه شده است. مدیرعامل این شرکت معتقد است که در ماه های آینده این جهش ادامه دار خواهد بود. علامیرحور مدیرعامل شرکت شیمی دارویی دارو پخش می گوید:پیش بینی ما این است که حاشیه سودی که در سال ٩٨ به دست خواهیم آورد از بودجه پیش بینی شده بالاتر باشد. چرا که نرخ فروش ما در سه ماه ابتدایی سال نسبت به مدت زمان مشابه در سال مالی گذشته حدود ۶٠ درصد افزایش پیدا کرده است.