بورس ٢۴ : نماد حسیر از روزهای ابتدایی اردیبهشت ماه سال جاری تا پایان خرداد ماه ١٢۵ درصد بازدهی عاید سهامداران خود کرد و از محدوده ٢۴٠ تومان تا ۵۴٠ تومان ارتقا یافت. ریل سیر کوثر با شایعات مثبتی از جمله عرضه زیرمجموعه باری خود در بازار سرمایه و شناسایی سود از این محل و جهش سودآوری در سال جاری همراه است...