بورس ٢۴ : در حال حاضر ۵۵٠ هزار نفر خانه اولی در صندوق پس انداز مسکن یکم افتتاح حساب کرده و پس انداز انجام داده اند... این زوج های بدون مسکن که به امید خانه دار شدن با وام های ٨٠ و ۶٠ و ۴٠ میلیون تومانی انفرادی و ١۶٠ و ١٢٠ و ٨٠ میلیونی زوجین وارد این صندوق شدند تاکنون ۵٠٠٠ میلیارد تومان سپرده گذاشته اند تا بعد از مثلا یکسال بتوانند دو برابر مبلغ پس انداز خود را وام دریافت کنند و با آن خانه بخرند...

بورس۲۴ : دقیقا به اندازه تقاضای یکساله خانه اولی ها در بازار مسکن، ثبت نام برای دریافت وام مسکن یکم در شبکه بانکی صورت گرفته است.

در حال حاضر 550 هزار نفر خانه اولی در صندوق پس انداز مسکن یکم افتتاح حساب کرده و پس انداز انجام داده اند. این زوج های بدون مسکن که به امید خانه دار شدن با وام های 80 و 60 و 40 میلیون تومانی انفرادی و 160 و 120 و 80 میلیونی زوجین وارد این صندوق شدند تاکنون 5000 میلیارد تومان سپرده گذاشته اند تا بعد از مثلا یکسال بتوانند دو برابر مبلغ پس انداز خود را وام دریافت کنند و با آن خانه بخرند.

اما طی ماه های گذشته از هر 5 خانه اولی فقط یک نفر توانسته صاحب خانه شود!دریافت وام خانه اولی نسبت به سال گذشته نصف شده است. سال گذشته نیز روند مناسبی برای خرید خانه اولی ها برقرار نبود.علت این موضوع از بین رفتن قدرت خرید وام خانه اولی است.در تهران و شهرهای بزرگ قدرت خرید وام خانه اولی به 20 درصد و 50 درصد فروکش کرده است.

صحبت از توقف بازار وام خانه اولی به میان آمده است.دولت و بانک ها از قدرت بخشی به وام خانه اولی ها ناتوان هستند چون منابعی برای این کار وجود ندارد.