به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،مهندسی ساختمان و تاسیسات راه آهن از عملکرد و پیش بینی تولید سال جاری در قالب گزارش اقدام به بیان نکات مهمی نمود.