به گزارش کدال نگر بورس٢۴،سیمان فارس و خوزستان در ١٢ماهه منتهی به اردیبهشت ٩٨مبلغ٢۶۴ریال به ازای هرسهم سود محقق کرده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل١١٨درصد رشد داشته است سود هرسهم سال قبل ١٢١ریال بود گفتنی است سود سهام ١٠٢درصد افزایش و سودعملیاتی ١٢٠درصد رشد کرده است حال ان که هزینه های فروش ٢۴درصد افزایش و سود فروش سرمایه گذاری ها نیز ۵۴۴درصد افزایش یافته است.