به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، درآمد فروش پتروشیمی کرمانشاه در ٣ ماهه منتهی به خرداد ١٣٩٨ به بیش از ٣٨۴ میلیارد تومان رسید.