به گزارش کدال نگر بورس٢۴،پالایش نفت لاوان از اطلاعات آینده نگرانه و نتایج عملیات در قالب گزارش تفسیری به نکات مهمی اشاره نمود.