مجمع شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان امروز برگزار شد.