به گزارش کدال نگر بورس٢۴،شرکت بازرگانی صنعتی آینده سازان بهشت پارس در خصوص وجود ابهام در اطلاعات ارائه شده توسط ناشر توضیحاتی را منتشر نمود.