معامله ٩٣,۶١٠ تن ورق گرم B با متوسط نرخ ۴٩,۵٨٧ ریال و همچنین ١٨,٣٧٠ تن ورق گرم C با میانگین قیمت ۴٩,٨٢٧ ریال صورت پذیرفت که در هر دو بخش نرخ پایانی نسبت به معامله قبلی در ٢٧ خردادماه....