مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت آذریت امروز برگزار شد.