به گزارش کدال نگر بورس٢۴، وضعیت درآمدی چند شرکت مهم مورد ارزیابی قرار گرفت